Maandelijks archief: augustus 2013

NIEUWSBRIEF ZOMER 2013

NIEUWSBRIEF ZOMER 2013

Het is alweer een tijd geleden dat u een nieuwsbrief van de Parmey ontving. Dit betekend echter niet dat activiteiten op een laag pitje staan. Wat het agrarisch natuurbeheer betreft oriënteert de Parmey zich, met de andere twee agrarische natuurverenigingen (Weide en Waterpracht en de Lange Ruige Weide; gezamenlijk de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke),  op het vervolg van de huidige regeling. Dit systeem wordt flexibeler en beter inpasbaar in een gebied. De coördinatie en de uitvoering van dit nieuwe systeem lopen via collectieven. De stichting is zo’n collectief.  Op dit moment ligt de focus op de voortgang van het agrarisch natuurbeheer. De lopende contracten eindigen op 31 december 2015. Een andere opzet dus, met meer inbreng vanuit het gebied, vernieuwde pakketten (landschapsdiensten) waarbij vooralsnog erven, oevers en percelen de leidraad zijn. De SGGW is akkoord gegaan met een deelname in de pilot Groen Blauwe Schakels. Samen met wetenschappers, waterschappers, ambtenaren en veelzijdig Boerenland (overkoepelende organisatie voor agrarische natuurverenigingen) worden landschapsdiensten ontwikkeld die meerdere doelen dienen. Zo is een bloemrijke slootkant b.v. goed voor schoon water en  een vlucht- en eetgelegenheid voor pullen en een leefgebied voor bijen en vlinders. Het lijkt erop dat dit puzzelstukjes zijn die voorzichtig gaan passen.

 Ruige stalmest.

Bij pakketten met late maaidatum, met voorweiden en kruidenrijk weidevogelgrasland. *

Als u een vergoeding voor weidevogelbeheer aanvraagt, kunt u naast de normale beheervergoeding een toeslag krijgen voor het uitrijden van ruige stalmest. Het uitrijden van ruige stalmest is toegestaan in de periode van 1 februari tot 1 september met uitzondering van de verschillende rustperiodes. Eenmalig mag, per beheereenheid, tussen de 10 en 20 ton per hectare aangewend worden. Per beheereenheid mag één melding per aanvraagjaar gedaan worden. U krijgt geen toeslag indien het uitrijden niet of niet op tijd gemeld wordt. Wilt u binnen twee dagen na uitrijden contact opnemen met de uitvoerder van de stichting: Anton de Wit (Mail: wit.acde@gmail.com tel: 0182-393426 fax: 0842264927) Hij regelt de melding bij DR. De uitbetaling van de beheervergoedingen vraagt u aan met het betaalverzoek in de Gecombineerde opgave voor de SNL. (* = bron DR.)

 Plannen.

Soms duizelt het door alle plannen die op ons afkomen.  Zo is er de afgelopen maanden  regelmatig overleg geweest met de gemeente om elkaars visie in ogenschouw te nemen m.b.t. de EHS (ecologische hoofdstructuur). Dit werkt vaak verhelderend, hoewel partijen het niet op alle fronten met elkaar eens zijn. De Parmey schuift aan bij het overleg over het watergebiedsplan in Bodegraven Noord. Onder de hoed van de SGGW  is een gezamenlijke zienswijze ingediend m.b.t. het natuurbeheerplan (jaarlijkse update van beheer van gronden) en is een zienswijze ingediend m.b.t.  de herziening van de herijking van de Provinciale Structuurvisie. (de visie van de provincie op het gebied) De herziening van het bestemmingsplan voor Bodegraven-Noord is in voorbereiding.

Steenuilen.

Steenuilkenner Guido van Paassen inventariseert de steenuilen in o.a. het werkgebied van de Parmey. Heeft u een uiltje op het erf en heeft Guido nog geen contact met u gehad dan horen wij dat graag. U kunt Guido mailen:  guidovanpaassen@hotmail.com of u belt Mieke 0172-685459

Oogst.

Onlangs ontving het secretariaat van de Parmey deze foto van een Parmey-appelboom met  de komende oogst. (zo’n appelboom kon u vorig jaar bestellen t.g.v. het 15 jarig bestaan van de Parmey)  Een goed begin om bij het volgende lustrum mee te dingen in de appeltaartcompetitie

Resultaatbeloning.

Nu de betaling voor de vergoedingen van de pakketten voor 2012 door Dienst Regelingen is voltooid kan resultaatbeloning voor de gevonden nesten verrekend worden.  Binnenkort zullen deelnemers aan weidevogelbeheer hierover bericht ontvangen.

 Natuurwerkdag 2013.

Ook dit jaar organiseert landschapsbeheer Zuid-Holland weer een natuurwerkdag. Zie voor locaties www.natuurwerkdag.nl. LBZH is verhuisd. Per 22 juli is het adres: Oude Delft 116, 2611 CG Delft tel: 015-8200160. contactpersoon voor Gouwe Wiericke is Erwin Pronk tel: 015-8200176

Ark en Eemland.

Dinsdag 4 juni is een delegatie van het Parmeybestuur op bezoek geweest in een ander werkgebied van Natuurmonumenten; Ark & Eemland. NM heeft de Parmey uitgenodigd in dit gebied om te kijken naar de eventuele mogelijkheden voor de Kadelanden. Het gebied Eemland is zo’n 220 ha en wordt al 11 jaar beheerd door NM. Ze begonnen in dit gebied met 36 gruttoparen. Dit jaar hebben ze er 360  geteld. Het beheer bestaat uit kruidenrijk schraal grasland waarvan het waterpeil geregeld kan worden. Bemesting vindt plaats via ruige mest in dienst van de weidevogels. De mestplaatsingsruimte is 170 N/70 P en er mag in overleg vee ingeschaard worden. Men hoopt op den duur door de verschraling geen beweiding meer toe te hoeven passen. Hoe dit aankomt bij de agrariërs valt nog te bezien. Tijdens het bezoek waren er weinig tot geen predatoren te zien, dit in tegenstelling tot de Kadelanden. Volgens NM zijn ze er ook in dit gebied, maar bij goed beheer en voldoende vogelparen houden de weidevogels zich staande. Het was een nuttige middag met de nodige kennisuitwisseling.

Effe voorstellen.

Vorig jaar november al,  is er door het bestuur van de Parmey gevraagd of ik het bestuur wilde komen versterken. In Maart tijdens de jaarvergadering ben ik officieel ingeschreven bij de KvK als bestuurder van de Parmey.
Maar wie ben ik? Ik ben Marcel Verwoerd, woonachtig, samen met Judith en onze dochter Anouk, aan de Noordzijde in Bodegraven. De meeste veehouders zullen mij nog kennen van de bedrijfsverzorging en anders wellicht van het bestuur van de agrarische jongeren.
In 2004 heb ik het melkveebedrijf van mijn ouders overgenomen, in 2010 ben ik samen met Judith een VOF aangegaan. Kaas maken doen we sinds 2004 al niet meer, Judith heeft een leuke baan in Bodegraven en ik werk in mijn ” vrije tijd” nog zo’n dag of 3 bij Gebr. Olieman in Reeuwijk. Na een paar roerige jaren waarin we veel ge- en verbouwd hebben, heb ik weer wat tijd om in een bestuur te zitten. Ik heb al enkele vergaderingen bijgewoond en al veel abracadabra gehoord, maar Mieke zegt dat het allemaal goed komt en daar vertrouw ik dan maar op.

ANV de Parmey, p.a.  Meije 3, 2411 PG  Bodegraven, info@deparmey.nl  www.deparmey  6 augustus 2013