Maandelijks archief: februari 2014

Nieuwsbrief winter 2013

logo parmey kleurTen tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief is het laat in het najaar. Na een koud voorjaar en een prachtige zomer belandden we in oktober en november in een echte herfst, compleet met flinke storm en veel regen. De vogels hebben het land verlaten en we maken ons op voor de winter. Los van de lopende zaken zijn we vooral druk geweest om onder de paraplu van onze koepelorganisatie Veelzijdig Boerenland een lobby voor het agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 te voeren. Vanaf 2016 komt er een nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer welke tot stand komt vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het geld voor het agrarisch natuurbeheer komt uit de pot  “plattelandsontwikkelingsbeleid”. Een belangrijke wijzing ten opzichte van het huidige stelsel is dat de overheid straks alleen nog contracten afsluit met collectieven aan landgebruikers zoals agrarische natuurverenigingen en niet meer met individuele boeren. Een collectief moet vrij groot zijn, omdat men landelijk naar 75 tot maximaal 100 collectieven wil. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we al wat geoefend hebben met een samenwerking van verschillende ANV’s in een stichting namelijk de Stichting gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke die de uitvoering van het huidige SNL stelsel doet. Wij hebben met ANV Weide en Waterpracht  en Lange Ruige Weide uitgesproken ook samen te willen blijven in een collectief. Het collectief maakt straks een gebiedsvisie en de provincie stelt haar doelen vast. Op basis hiervan dient het collectief een offerte in die al of niet wordt goedgekeurd voor een periode van 6 jaar. De doelen en het budget liggen vanaf dat moment vast en de invulling is aan het collectief zelf. Dat geeft meer vrijheid in het afsluiten van contracten. Ook komen er meer vragende partijen waarmee het collectief contracten kan afsluiten zoals het waterschap.

Het gevaar wat op de loer ligt bij weidevogelbeheer is dat de provincie kerngebieden gaat aanwijzen die vervolgens als enig gebied gaan gelden waarbinnen contracten voor weidevogels mogen worden afgesloten. Wij zijn het met deze denkwijze niet eens omdat vogels niet honkvast zijn en omdat omstandigheden in en rondom de gebieden aan veranderingen onderhevig zijn. Op dit moment doen wij er alles aan om de aanwijzing van kerngebieden in Zuid Holland te voorkomen. Om al wat te oefenen met collectieven zijn we op 4 plekken in het gebied, met kleine groepjes boeren bezig een gebiedsvisie te maken en te ontdekken voor welke diensten er vragende partijen zijn en of die diensten uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Er zijn immers meer diensten denkbaar dan alleen weidevogelbeheer. Denk daarbij aan botanisch beheer, watermaatregelen voor KRW (kader richtlijn water), etc. Deze pilot waarbij landschapsdiensten worden vermarkt is een voorloper op het toekomstige beleid. We zijn blij dat we de mogelijkheid hebben om deze pilot uit te voeren.

Extra vergoeding nesten

Als stimulans voor het vinden van nesten heeft het bestuur van de SGGW begin dit jaar (2013) besloten om de vergoedingen per nest te verdubbelen. Dit kan betaald worden uit de pot die is gevormd door het afromen van bepaalde pakketten. Nadat nesten zijn gevonden is het vervolgens belangrijk dat de kuikens voldoende schuilgelegenheid hebben. Deze schuilgelegenheid kan flexibel en effectief gerealiseerd worden door last minute beheer af te sluiten. Ook voor dit beheer heeft het bestuur besloten de verdubbelaar in te zetten. Er wordt voor last minutebeheer  € 14.452,35 door de provincie Zuid Holland uitbetaald en door provincie Utrecht € 2407,88 en datzelfde bedrag wordt dus verdubbeld door de stichting.

Weidevogelboekjes

De weidevogelboekjes kunnen weer ingeleverd worden bij John van Veldhuizen, Noordzijde 102. John verwerkt deze gegevens. Graag z.s.m.

Melding overdracht/wijziging bouwplan/ maatschap etc.

Deelnemers aan agrarisch natuurbeheer dienen wijzigingen in eigendomssituaties. bouwplan etc.  zo spoedig mogelijk te melden bij Dienst Regelingen en bij de uitvoerder van de stichting Anton de Wit. 0182-393426 of 06-29343406 of per email: wit.acde@gmail.com.  Zo voorkomt u onjuiste uitbetaling van vergoedingen.

Openstellingsbesluit SNL

Per 15-11-2013 wordt de SNL regeling beperkt opengesteld. (google op: openstellingsbesluit SNL Zuid Holland 2014) Per 1-1-2014 kunnen aflopende SOL-contracten (subsidie onderhoud landschapselementen) via de SGGW gecontinueerd worden. Deze aanvragen vinden plaats in de applicatie waarin het agrarisch natuurbeheer staat geregistreerd.  De zgn. ‘aflopers’ zijn hierover geïnformeerd en kunnen contact opnemen met Anton de Wit tel: 0182-393426 of 06-29343406 of per email: wit.acde@gmail.com.

NutriëntenVeenweiden Rijn West (NVRW)

Sinds enige tijd draait de stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (SGGW) mee in dit project, welke samen met o.a. LTO, HDSR en DLG wordt uitgevoerd en waarbij naar maatregelen wordt gezocht om de nutriëntenstromen op agrarische bedrijven te verbeteren.  In een eerdere fase in dit project zijn factsheets nutriënten ontwikkeld. (google eens op factsheets nutriënten) De SGGW zoekt input om per 1-1-2016 nieuwe pakketten af te kunnen sluiten die meerdere doelen dienen. Zo draagt slootkantbeheer bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de slootkant vormt een schuilplek voor pullen en allerlei insecten gedijen goed in de slootkant.  Een van die maatregelen is kringlooplandbouw. In dit project zijn twee studiegroepen opgestart die met de kringloopwijzer aan de slag gaan.

Betalingen GLB regelingen

De betalingen van de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer 2013 en de probleem-gebiedenvergoeding 2013 starten vanaf 1 januari 2014 en zijn op 15 mei 2014 afgerond.

(bron: kamerbrief betalingen GLB regelingen 15 oktober 2013)

Landschapsbeheer Z-H

Landschapsbeheer Zuid Holland heeft moeten besluiten om zich per 31-12-2013 op te heffen.

Kadelanden

Gesprekken met Natuurmonumenten zijn in volle gang om afspraken over het beheer 2014 te maken. Zowel Natuurmonumenten als de Parmey zien goede kansen om de polder geschikter te maken voor weidevogels. Om dit beheer te optimaliseren zullen aanpassingen in het gebruik (& mestplaatsingsruimte) gaan plaatsvinden.  

 nieuwsbrief winter 2013

Fijne feestdagen
en een gezond 2014

Het bestuur van ANV de Parmey


ANV de Parmey, p.a.  Meije 3, 2411 PG  Bodegraven, info@deparmey.nl  www.deparmey  (21-12-13 MV)