Maandelijks archief: maart 2014

Nieuwsbrief voorjaar 2014

Melden gevonden nesten

Rond half februari zijn ze er gewoon weer: de weidevogels. Met hun roep en buitelingen in de lucht wordt het nieuwe weidevogelseizoen ingeluid. Om de achteruitgang van de weidevogels te beperken is uw hulp hard nodig. Wij geven u daarom graag een vergoeding voor de gevonden nesten. Om in aanmerking te komen voor die vergoeding heeft u een overeenkomst afgesloten. Net zoals voorgaande jaren worden de nesten gecontroleerd. De controle verloopt uitsluitend via onderstaande drie coördinators. Leden van ANV de Lange Ruige Weide melden hun vondsten bij: Adrie v.d. Hoeven (0348-501732), bij Fien Verbij (0172-589463/06-27586051) voor ANV Weide en Waterpracht en bij Mieke Vergeer (0172-685459) voor ANV De Parmey. Wanneer u maximaal wilt melden, is het advies om voor half april uw 1e melding te doen. Met tussenpozen van 28 dagen kunt u uw vervolgmeldingen doen. U bent verplicht (Flora & Faunawet) een plattegrond/kaart met nestvondsten bij te houden. Deze kaart heeft u via Anton de Wit ontvangen. Een nieuwe kaart kunt u opvragen bij Anton de Wit. Net als voorgaande jaren moet een stuk gras van 50m2 om de nesten blijven staan. Let u erop dat tijdens het schudden van het gemaaide gras geen plukken gras in de nesten achterblijven. Dit legsel kan als verloren worden beschouwd en zal ondanks uw inspanningen niet in aanmerking komen voor een vergoeding. (www.gouwewiericke.nl)

Koeienvlaaien voor weidevogels

Niet alleen koeien zelf en burgers, maar ook weidevogels zijn blij met koeien in de wei. Uit recent onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt namelijk dat het aantal regenwormen onder koeienvlaaien verdrievoudigt. Ook trekken mestflatten extra vliegen en mestkevers aan: allemaal voedselbronnen voor weidevogels en hun kuikens. Weidegang speelt dus een belangrijke rol in de voedselvoorziening en het behoud van weidevogels. Wormen, kevers, vliegen komen massaal af op de koeienvlaai. Een koe produceert 8 tot 12 mestflatten per dag. Als koeien buiten staan, komen die voor een groot deel in de weide terecht. Om meer inzicht te krijgen in de afbraak van mestflatten is op 10 melkveebedrijven een onderzoek gestart. Op de bedrijven (5 op zand en 5 op veen) is het afbraakproces gevolgd en geanalyseerd van 12 koeienvlaaien met dezelfde mestsamenstelling. Naast afbraak is het aantal vliegen, kevers en wormen in, rond en onder de koeienvlaaien geteld. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal wormen onder mestflatten gemiddeld verdrievoudigt en op veengrond nog sterker toeneemt dan op zandgrond. Op één bedrijf was het aantal wormen zelfs vervijfvoudigd: van 8 naar 40 onder het oppervlakte van een mestflat. Omgerekend is dat een toename van 400 wormen per m2 naar 2000 per m2. De toename in jonge wormen is zo sterk dat de onderzoekers concluderen dat het niet alleen migratie van wormen betreft, maar dat de mestflat ook een broedplaats is voor jonge wormen. De koeienvlaai vormt namelijk een isolatielaag, waaronder de bodem vochtig blijft en de temperatuur niet te hoog wordt – prima omstandigheden voor de jonge worm.

Bron: Louis Bolk Instituut

Extra maatregelen tijdens seizoen

Stel, u wilt maaien, maar u ziet dat er veel kuikens op uw land zijn. Dan wilt u liever een strook laten staan, zodat de kuikens zich kunnen verstoppen voor kraaien of andere vogels. Eigenlijk wilt u direct een extra beheermaatregel afsluiten voor een seizoen, bijvoorbeeld ‘later maaien’. Last minute beheer heet dat. Wilt u zo’n maatregel treffen? Neem dan contact op met Anton de Wit (0182-393426/06-29343406).

Ruige stalmest

Als u subsidie voor (collectief) weidevogelbeheer aanvraagt, kunt u naast de normale beheerssubsidie een toeslag krijgen voor het uitrijden van ruige stalmest bij pakketten met late maaidatum, met voorweiden en kruidenrijk weidevogelgrasland. Het uitrijden van ruige stalmest is toegestaan van 1 februari tot 1 september met uitzondering van de verschillende rustperiodes. Eenmalig mag, per beheereenheid, tussen de 10 en 20 ton per hectare aangewend worden. Per beheereenheid mag één melding per jaar gedaan worden. U krijgt geen toeslag indien het uitrijden niet of niet op tijd gemeld wordt. Het melden van ruige mest gaat vanaf 1-1-2014 uitsluitend via een collectief. In uw geval is dat SGGW. Wilt u binnen twee dagen na uitrijden contact opnemen met de uitvoerder van de stichting: Anton de Wit (Mail: wit.acde@gmail.com tel: 0182-393426) Hij regelt de melding bij DR. De uitbetaling van de beheervergoedingen vraagt u aan met het betaalverzoek in de Gecombineerde opgave voor de SNL.

Plas dras

Indien u een plas-dras pakket heeft afgesloten controleert u dan regelmatig of op het plas-dras perceel voldoende water staat. (zie www.gouwewiericke.nl) Mocht het vanwege bepaalde omstandigheden t.a.v. het weer of iets anders niet mogelijk zijn om te voldoen aan de beheerbepalingen, dan moet u dat altijd bij DR melden. Het creëren van een (greppel)plas- dras situatie heeft een aantrekkende werking op weidevogels. De weidevogels vinden daar volop voedsel en ’s nachts staan zij met hun poten in het water en voorkomen hiermee dan zij slachtoffer worden van predatie. Anton heeft het bestuur geadviseerd om een aantal pompen aan te schaffen. Het bestuur heeft daarop besloten twee pompen te kopen. In 2013 is een perceel in Reeuwijk-Dorp tijdelijk onder water gezet. Tot wel 200 grutto’s zijn daar geteld. Deze grutto’s zijn vervolgens in nabije omgeving van dit perceel gaan broeden.

Verdubbelaar

Net als vorig jaar heeft het bestuur besloten om de vergoedingen per nest te verdubbelen. Hetzelfde geldt voor last minutebeheer. De standaardvergoedingen per nest vindt u op www.gouwewiericke.nl onder de knop: aandachtspunten.

Tellingen

Ook in het weidevogelseizoen 2014 zullen in percelen met late maaidatum broedparen geteld worden. Via een bepaalde methodiek worden in 5 telronden de broedparen in beeld gebracht. De vrijwilligers zullen zich bij u melden om toestemming te vragen om te monitoren waarbij uw medewerking wordt gewaardeerd.

Botanische weiderand

Als u bewerkingen op het land laat uitvoeren door een loonwerker is het verstandig om hem te wijzen op uw beheerafspraken. Zo mag b.v. bij het afsluiten van pakket botanische weiderand een strook van 2 meter niet bemest worden en mag deze strook voor 1 juni niet

gemaaid worden. Deze weiderand biedt schuilgelegenheid voor de jonge pullen. Insecten komen op de kruidenrijkdom af en zijn het voedsel voor de jonge pullen. Ook draagt de botanische weiderand bij aan de kwaliteit van het water.

Resultaatbeloning

Hieronder ziet u het totaal aantal gemelde nesten in de afgelopen jaren in het gehele werkgebied van de stichting Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke.

Jaar

2010

2011

2012

2013

Aantal

1403

1300

1095

971

Overdracht/wijziging

Meldingen van overdrachten of wijzigingen in eigendomssituaties dient u zo spoedig mogelijk te melden bij Dienst Regelingen en bij onze uitvoerder Anton de Wit. Zo voorkomt u onjuiste uitbetaling van vergoedingen.

Waarom kruidenrijk?

De laatste jaren neemt de waardering voor meer kruiden in het grasland weer toe. Enerzijds vanuit behoud en versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied en anderzijds vanuit diergezondheid. Een groot deel van de melkveebedrijven in Nederland boert met haar hoogproductief melkvee op het scherpst van de snede. Met gevolg extra kosten door gezondheidsproblemen van het vee. Zo is pensverzuring op ruim een derde van de melkveebedrijven een groot probleem, wat vooral een gevolg is van een eenzijdig rantsoen van energie en eiwitrijk gras en mais. Structuurrijk ruwvoer kan pensverzuring aanzienlijk verminderen. Met krachtvoer en extra supplementen wordt momenteel voorzien in de behoeften aan mineralen- en spoorelementen. Kruidenrijk ruwvoer kan echter voor een aanzienlijk deel in deze behoefte voorzien. Daarnaast bevatten veel inheemse graslandplanten gezonde inhoudsstoffen. Zo beval smalle weegbree het bacteriënwerende Aucubine en bevat paardenbloem Taraxin, wat urine afdrijvend werkt en de lever- en nierfunctie ondersteunt. Kruiden- en structuurrijk ruwvoer draagt zo bij aan de gezondheid en een betere weerstand van het vee en vermindert het medicijngebruik. Vanuit oogpunt van biodiversiteit is vooral bij weidevogelbeheerders belangstelling voor kruidenrijke weiden. De weidevogelpopulatie is sinds 1990 met 40 tot 60% afgenomen. Het beleid is er momenteel op gericht het weidevogelbeheer effectiever te maken en een verdere afname van de weidevogelpopulatie tot staan te brengen. Onderzoek heeft aangetoond dat kruidenrijke graslanden de overlevingskansen van jonge kuikens aanzienlijk vergroten door een beter aanbod aan insecten.

Een grotere overlevingskans is absoluut noodzakelijk om het verdwijnen van weidevogels uit onze graslanden te voorkomen. Kennis van de nuttige eigenschappen van kruiden is bij de huidige generatie veehouders nauwelijks meer aanwezig. Ook kennis van het juiste gebruik van kruidenrijke graslanden en het inpassen van structuur- en kruidenrijk ruwvoer in de bedrijfsvoering ontbreekt.

Meer informatie over kruidenrijk grasland vindt u o.a. in de brochure: Kruidenrijk grasland. Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels.

www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/Home/netwerken/Netwerken-in-2011/Natuurlijk-kruidenrijk-gras-voor-de-veehouderij.htm

edepot.wur.nl/295728

Bestemmingsplan.

Met enige regelmaat liggen bestemmingsplannen ter inzage. Het bestuur van de stichting spant zich in om nadelige effecten op agrarisch natuurbeheer, die voort kunnen vloeien uit nieuwe plannen, te voorkomen. Ook u kunt plannen inzien en hierop reageren. Zodra dergelijke plannen ter inzage komen te liggen, moet dit gepubliceerd worden en kunt u reageren. Voor Bodegraven-Noord is het voorontwerp bestemmingsplan en Notitie Reikwijdte en Detailniveau momenteel te vinden op www.bodegraven-reeuwijk.nl/wonen-leven-en-werken/bestemmingsplan-buitengebied-noord_44555/. Op 25 maart is daarvoor een inloopavond georganiseerd in de Hollandse Boerderij, Meije 63 in Bodegraven.

Vogelweek 2014.

Van 17 t/m 25 mei 2014 barst de Nationale Vogelweek los. Door het hele land zijn er gratis vogelexcursies en activiteiten. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseren de Vogelweek om zoveel mogelijk Nederlanders te stimuleren er op uit te trekken en samen met kenners vogels te ontdekken. www.vogelweek.nl